17 februari, 2020
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze site en sub-websites van Bloggaroo worden gepubliceerd en onderhouden door Bloggaroo BV ten behoeve van Infuencers (Bloggers & Instagrammer), Adverteerders en Bezoekers.

Bloggaroo kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze algemene voorwaarden. Door het bezoeken en gebruiken van de websites en portals van Bloggaroo, ga je akkoord met deze geldende algemene voorwaarden en privacy statement.

Bloggaroo kan niet garanderen dat de portals van Bloggaroo en de toegang tot de portals foutloos werken. Bloggaroo behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen content en werkwijze te veranderen of te stoppen.

Je mag niet toegang proberen te krijgen tot de verschillende registratie pagina’s van Bloggaroo indien je niet behoort to een van de doelgroepen (Blogger, Influencer of Adverteerder) en niet beschikt over geldige login gegevens.

Intellectueel eigendom

Logo, handelsnaam- en merk, bedrijfsnaam en domeinnamen van Bloggaroo “look and feel” van Bloggaroo en de  Bloggaroo portals, zijn eigendom van Bloggaroo BV en zijn beschermd en geregistreerd.

Onder geen enkele omstandigheid kun je een beroep op het verwerven van eigendom van de portals van Bloggaroo of delen van de Portals.

Informatie en Content op Bloggaroo.com

Bloggaroo plaats content van derden, (aangemelde Bloggers en Instagrammers) op de portals van Bloggaroo. Bloggaroo is geen eigenaar van deze content maar plaatst de content (posts van Bloggers en Instagrammers met als doel Bloggers een gezicht te geven, traffic naar de Blogs te genereren en meer volgers voor Intstagrammers te genereren, Adverteerders toegang te bieden tot deze Influencers. Bloggaroo biedt aangesloten Bloggers en Instagrammers de mogelijkheid om via het Bloggaroo platform inkomsten te genereren door uitingen, sponsered content en advertentie of advertorials van adverterteerders te plaatsen.

Privacy policy en het gebruik van cookies

De algemene voorwaarden en het plaatsen van cookies zijn bij deze algemene voorwaarden inbegrepen. Door het bezoeken van Bloggaroo of gebruik te maken van de dienstverlening van Bloggaroo, ga je akkoord met het verwerken van persoonlijke data en het plaatsten van cookies door Bloggaroo of derde partijen. Zie ook Privacy Statement.

De Bloggaroo service is zodanig gestructureerd dat Bloggaroo als een sub-processor, gegevens verwerkt namens adverteerders en Bloggaroo als sub-processor, de Bloggers/Influencers benoemt tot sub-processor.

Behandelen persoons/persoonlijke gegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is registratie van Bloggers, adverteren via het Blog netwerk van Bloggaroo en betalingen aan Bloggers te kunnen doen. De persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt, zijn gegevens zoals cookie-ID, IP-nummer, E-mail adres, Adres, Telefoonnumer.

Links naar Blogs & Websites

Op de Bloggaroo portals worden post van de aangesloten blogs en Instagram creaties geplaatst en wordt er door gelinked naar deze blogs of instagram accounts en/of websites. Deze links zijn onderdeel van de dienstverlening van Bloggaroo. De Bloggaroo redactie selecteert en beoordeelt de aangesloten blogs en Instagrammers maar draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de content welke is geplaatst op deze blogs en is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze content. Je kunt via Bloggaroo doorklikken naar deze blogs en Instagrammers op eigen verantwoordelijkheid.

Schadeloosstelling en aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat Bloggaroo, de eigenaren en werknemers zijn gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid omtrent, diefstal, verlies, kosten, of schade die voortkomt uit het gebruiken of bezoeken van Bloggaroo. Je bezoekt onze portals/ site(s), of maakt gebruik van onze sites op eigen risico en verantwoordelijkheid. Bloggaroo draagt geen enkele verantwoordelijkheid  van schade, diestal, oneigenlijk gebruik, verlies van inkomsten, voorkomend uit het gebruik van of bezoek aan Bloggaroo.

Je vrijwaart Bloggaroo van alle verplichtingen, procedures, kosten, schade, verlies of uitgaven waar Bloggaroo mee te maken krijgt als gevolg van de inhoud of gebruik van jouw post of content of plaatsen van advertenties op je blog, onjuiste informatie die je aan Bloggaroo verstrekt, enige andere inbreuk van deze overeenkomst door jouw, of enige andere nalatige of onrechtmatige daad van jouw zijde, met inbegrip van maar niet beperkt tot, onzorgvuldig of onbevoegd gebruik van de service en technische problemen of verlies van gegevens door jouw veroorzaakt op de Bloggaroo-Blog interface of op websites waarnaar wordt verwezen.

Akkoord Algemene Voorwaarden voor Influencers

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen Bloggaroo BV en jou als Blogger/Instagrammer/Influencer. Door op het aanmeldformulier aan te vinken “ Ja, ik ga akkoord met de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden”, accepteer en respecteer je onze Privacy Policy en Algemene Voorwaarden.

Terminologie

Netwerk: Alle Blogs en Instagrammers die zijn aangemeld bij Bloggaroo

Creator: Persoon die content maakt via Blog of Instagram.

Portal/Website:Webpagina van Bloggaroo waarop Blog posts en Instagram posts worden getoond van aangemelde Influencers.

Blogger/Instagrammer (Creator): Een ieder die via een Blog, Instagram bezoekers, volgers heeft en zich wenst aan te melden bij Bloggaroo

Adverteerder:Bedrijf, merk of dienst welke zich via Bloggarroo in enige vorm wil promoten middels de aangesloten Influencers bij Bloggaroo

Bezoekers: Publiek dat de web portals van Bloggaroo bezoekt

Dienstverlening Bloggaroo: Alle werkzaamheden verricht door Bloggaroo BV ter promotie van Influencers aangesloten bij Bloggaroo om meer bezoekers en volgers te genereren. Voor adverteerders zorgt Bloggaroo voor het mogelijk maken om promotie te maken via de aangesloten Influencers middels een content en advertentie systeem. Influencers worden betaald door Bloggaroo namens adverteerder voor gemaakte promotie op basis van een afgesproken of gemeten (CPC,CPM, CPA, CPV) commissie.

Advertentie Materiaal:  Alle mogelijke uitingen van aangesloten adverteerders die Influencers wensen te promoten.

Commissie: Betalingen door Bloggaroo aan Influencers als gevolg van geplaatst advertentie materiaal, opdrachten, op blog of Intstagram namens adverteerders. Deze betalingen gebeuren op basis van geleverde prestatie door Influencers en worden gemeten aan de hand van website bezoekers, plaatsingen, gegenereerde kliks, views of impressies. De commissie over geplaatse campagnes en advertentie budget kan plaatsvinden op basis CPC (Cost per Click), CPV(Cost per nr. of Views), CPM (Cost per 1000 impressies) of afgesproken vast tarief.

Post: Artikel/Content welke door Blogger is geschreven en wordt gepubliceerd op Bloggaroo.

Registratie Bloggaroo

Na registratie en te zijn goedgekeurd door Bloggaroo, kunnen je posts worden getoond op de Bloggaroo portals en kun je als Influencer uitingen van adverteerders plaatsen, extra bezoekers krijgen en geld verdienen. Wanneer je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, garandeer je dat je voldoet aan de geldende privacy wetgeving. Dat houdt, onder meer, in dat je dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA Privacycode en de Nederlandse Reclame Code. Voor wat betreft het gebruik van cookies; dit geschiedt op basis van voorafgaande toestemming en dien je hiervoor zelf, ten behoeve van jouw adverteerder en bezoeker, volgens de geldende wetgeving hieromtrent, toestemming van jouw bezoekers te vragen.

Je garandeert dat je met jouw Blog geen inbreuk maakt op rechten van derden,met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten van derdenen dat de informatie en content op jouw Blog, geen racistische of pornografische uitingen bevat.

Bloggaroo heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen,  je aanmelding te weigeren of ongedaan te maken, je account te sluiten en je posts niet meer te vertonen. Iedere Influencer/Blogger heeft tevens het recht om direct vermeldingen van zijn of haar posts op Bloggaroo stop te zetten en dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar: info@bloggaroo.com.

Toestemming en verplichtingen post/content plaatsen op Bloggaroo

Wanneer je je registreert als Creator bij Bloggaroo, stem je er mee in dat Bloggaroo jouw posts mag plaatsen op een van de pagina’s van Bloggaroo ter promotie van jouw blog of Instagram account en ter promotie van het Bloggaroo platform. Bloggaroo verplicht zich om jou als Creator, jou als bron te vermelden bij een geplaatste post op Bloggaroo. Tevens verplichten wij ons, als Bloggaroo, om een link te plaatsen die doorlinked naar jouw blog of Instagram account.Bloggaroo verricht betalingen aan jou voor bedragen die je rechtmatig hebt verdiend op grond van een overeenkomst.

Betaling aan jou als Creator gebeurt rechtstreeks naar het bankrekening nummer welke je hebt opgegeven aan Bloggaroo.

Bloggaroo tracht de systemen en de toegang tot de systemen zo veilig en mogelijk te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van, of schade aan, gegevens, systemen of programma’s of onderbrekingen in de toegankelijkheid van de service van Bloggaroo, noch voor defecten in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke software componenten in de service van Bloggaroo of voor enige schade veroorzaakt door virussen of componenten aan de service, software van de Bloggers en/of Bloggers website (Blog).

Jij, als Creator, aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van eventuele links op jouw Blog of Account. Bloggaroo is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de uitvoering van de links naar de gelinkte websites op jouw Blog of Instagram account.

Om jouw als Creator te kunnen promoten, jou adverteerders te kunnen bieden, jouw als Creator uitbetalingen te kunnen doen en de belangen van Bloggaroo te kunnen waarborgen, gaat je akkoord met de publicatie van jouw posts, vermelding van de naam van jouw Blog of jouw naam als Instagrammer op de portals van Bloggaroo. Niets in de  overeenkomst tussen aangesloten Craetors en Bloggaroo vormt een werkgever-werknemer relatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Bloggaroo bezit of heeft een licentie om alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten die verband houden met de service van Bloggaroo  of software die voor de service nodig is, te gebruiken.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten  van Bloggaroo is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.